Zdravotnické právo

Stal se Vám pracovní úraz, byli jste součástí dopravní nehody nebo Vám byla způsobena újma v důsledku špatného poskytnutí nebo dokonce neposkytnutí lékařské péče? Zhodnotíme pro Vás, zda máte na náhradu škody nárok a necháme vypracovat znalecký posudek, na základě kterého pak Váš nárok uplatníme vůči protistraně (soudně či mimosoudně).

Příklad standardně poskytovaných služeb

analýza nároku na náhradu škody

zajištění znaleckého ocenění

zastoupení při vymáhání nároku

Relevantní právní úprava
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
– dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40

Potřebujete pomoct?
Neváhejte nás kontaktovat
phone1

+420 777 366 857

email1

info@iustoria.cz

Nepočkají Vaše dotazy? Napište nám hned

IUSTORIA,
sdružení advokátů

2022
Vytvořili Marek Tenora a Martin Zůbek