Trestní právo

V oblasti trestního práva poskytujeme komplexní právní poradenství ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických i fyzických osob. Obhajoba v trestním řízení spočívá v právním zastoupení a ochraně práv a zájmů podezřelých i obviněných osob. Ta zahrnuje podání stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, činění nejrůznějších potřebných návrhů či podání opravných prostředků. Dále též poskytujeme právní pomoc při jednotlivých úkonech orgánů činných v trestním řízení, tedy například při výslechu svědka, podání vysvětlení či při domovní prohlídce. Stejně tak naše kancelář zastupuje i osoby poškozené trestnou činností, za které podáme trestní oznámení a dále je zastupujeme v probíhajícím trestním řízení, včetně uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy.

Příklad standardně poskytovaných služeb

obhajoba obviněného

zastoupení poškozeného

analýza možné trestněprávní odpovědnosti

trestní oznámení

Relevantní právní úprava

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) – dostupné zde:  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-418

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
(zákon o soudnictví ve věcech mládeže) – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-218
Potřebujete pomoct?
Neváhejte nás kontaktovat
phone1

+420 777 366 857

email1

info@iustoria.cz

Nepočkají Vaše dotazy? Napište nám hned

IUSTORIA,
sdružení advokátů

2022
Vytvořili Marek Tenora a Martin Zůbek