Občanské právo

Občanské právo je jednou z nejrozsáhlejších právních oblastí; spadá sem problematika jako je ochrana osobnosti, vlastnictví, dědictví, závazky a mnoho dalšího. 

Příklad standardně poskytovaných služeb

sepis závěti a zastoupení v dědickém řízení

sepis či kontrola smluv – kupní, darovací, nájemní smlouva, smlouva o dílo aj.

vymáhání pohledávek, náhrady škody či bezdůvodného obohacení

ochrana spotřebitele – zajištění smluv, obchodních podmínek a GDPR

zastoupení v civilním soudním řízením – sepis žaloby, podání opravných prostředků, návrhy důkazů, výslechy svědků aj.

Relevantní právní úprava

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
v domě s byty – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-292

Potřebujete pomoct?
Neváhejte nás kontaktovat
phone1

+420 777 366 857

email1

info@iustoria.cz

Nepočkají Vaše dotazy? Napište nám hned

IUSTORIA,
sdružení advokátů

2022
Vytvořili Marek Tenora a Martin Zůbek